DVOJNO KNJIGOVODSTVO

DVOJNO-KNJIGOVODSTVO

Plan i program kursa dvojnog knjigovodstva osmišljen je tako da se u knjigovodstvenom programu otvara nova firma (klijent knjigovodstvene agencije) u kojoj polaznik na osnovu originalne dokumentacije evidentira sve poslovne promene koje nastaju u poslovanju te firme i to kako u materijalnom tako i u finansijskom knjigovodstvu. Dakle, na praktičan i efikasan način osposobljavamo polaznike kursa da knjiže sve vrste poslovnih promena, vode propisane knjigovodstvene evidencije, sastavljaju poreske prijave, vrše obračun zarada i amortizacije osnovnih sredstava, pa sve do utvrdjivanja krajnjeg finansijskog rezultata i sastavljanja finansijskih izveštaja (bilansa stanja i bilansa uspeha).


Detaljan program kursa dvojnog knjigovodstva:

 1. Uvod u knjigovodstvo
  • Upoznavanje sa osnovnim pojmovima (aktiva – pasiva, bilans stanja i uspeha, kontni okvir, osnovna pravila za knjiženje)
 2. Evidentiranje nabavke robe u veleprodaji
  • Izrada kalkulacije veleprodajne cene, evidencija nabavke u knjizi primljenih računa (KPR), izrada lager liste i analitičke evidencije artikla, knjiženje u finansijskom knjigovodstvu;
 3. Evidentiranje nabavke robe u maloprodaji
  • Izrada kalkulacije maloprodajne cene, evidencija nabavke u knjizi primljenih računa (KPR) i knjizi evidencije prometa (KEP) maloprodaje, knjiženje u finansijskom knjiigovodstvu;
 4. Evidencija nabavke robe iz uvoza
  • Upoznavanje sa osnovnim dokumentima koji prate uvoz robe
  • Izrada kalkulacije veleprodajne cene, evidencija nabavke u knjizi primljenih računa (KPR), izrada lager liste i analitičke evidencije artikla, knjiženje u finansijskom knjiigovodstvu;
 5. Evidentiranje ostalih ulaznih računa
  • Knjiženje ostalih troškova poslovanja, nabavke osnovnog sredstva, gotovinskih računa;
 6. Prodaja robe u veleprodaji
  • Izrada otpremnice-računa u knjigovodstenom programu i na Sistemu elektronskih faktura (SEF), evidencija prodaje u knjizi izdatih računa (KIR), knjiženje prodaje u finansijskom knjigovodstvu;
 7. Evidentiranje dnevne prodaje (pazara) u maloprodaji
  • Upoznavanje sa sistemom eFiskalizacije, evidencija prodaje u knjizi izdatih računa (KIR), knjizi evidencije prometa (KEP), knjiženje prodaje u finansijskom knjigovodstvu;
 8. Evidentiranje prihoda od pružanja usluga
  • Evidentiranje prihoda od pruženih usluga u knjizi izdatih računa (KIR), knjiženje prihoda u finansijskom knjigovodstvu;
 9. Evidentiranje internih otpremnica robe
 10. Nivelacija cena
  • Evidentiranje u materijalnom i knjiženje u finansijskom knjigovodstvu
 11. Evidentiranje izvoza robe
 12. Dati i primljeni avansi/Konačni račun
  • Evidentiranje u knjizi primljenih, odnosno knjizi izdatih računa (KPR i KIR), knjiženje u finansijskom knjigovodstvu;
 13. Obračun zarada
  • Upoznavanje sa radom na portalu za prijavu i odjavu radnika CROSO, osnovnim principima obračuna zarada i aktuelnim stopama poreza i doprinosa za socijalno osiguranje, evidentiranje zarada radnika u knjigovodstvenom programu, knjiženja u finansijskom knjigovodstvu, izrada pojedinačne poreske prijave o obračunatim porezima i doprinosima (PPP PD)i upoznavanje sa načinom predaje PPP PD prijave na portalu ePorezi)
 14. Blagajna
  • Upoznavanje sa blagajničkim poslovanjem, izrada ulaznih i izlaznih naloga blagajne, dnevnika blagajne, knjiženja u finansijskom knjigovodstvu;
 15. Evidentiranje bezgotovinskih plaćanja
  • Knjiženje bezgotovinskih transakcija sa izvoda dinarskih i deviznih računa u banci;
 16. Obračun PDV-a i sastavljanje poreske prijave (upoznavanje sa načinom predaje PDV prijave na portalu ePorezi)
 17. Obračun ostvarene razlike u ceni
 18. Obračun kursnih razlika
 19. Obračun amortizacije
 20. Zaključna knjiženja
 21. Utvrđivanje rezultata i sastavljanje finansijskih izveštaja

 • INFORMACIJE
 • CENA KURSA

Tel:   011/286-17-41

Mob : 060/333-92-11

 

Cena kursa knjigovodstva za individualnu nastavu iznosi 28.000 dinara. Nudimo mogućnost da dođete u društvu i kreirate grupu (dovoljno je i dva polaznika) tako da svi polaznici u grupi ostvaruju popust i imaju mogućnost da kurs pohađaju po ceni od 21.000 dinara (ako je dva polaznika u grupi) odnosno 19.000 dinara (ako je tri polaznika u grupi). Dajemo mogućnost plaćanja u više rata.